peridot đá quý

Thông tin về đá quý Peridot

Peridot Với màu sắc lục phớt vàng đặc trưng (màu oliu), dễ dàng biết ngay là peridot. Đây là một đá quý h